Bismillâhirrahmânirrahîm

  İnsana merâmını beyan etmeyi ve kalem ile yazmayı öğreten Allah’a nihayetsiz hamd-ü senalar, Kitab’ı ve hikmeti öğreten, nefisleri tezkiye eden Rasulullah(sallahü aleyhi vesellem) ve Din-i Mübin-i İslam’ı bize nakletmekte bütün gayretlerini sarfeden Âl-ü Ashabına ve kıyamete kadar onlara ihsan ile tabi olanlara salât-ü selâm olsun.

 

   Muhterem okuyucular!...


   Bizler Efendi Hazretlerimizin hizmet ekibi olarak şahsı ve davası adına yapmış olduğumuz hizmetlere bir yeni halka daha ekleyerek Marifet Dergisi’ni siz kıymetli okuyucularımızın hizmetine takdim ediyoruz. Mevlânâ Halid-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhu)’nun Risale-i Halidiyye’sindeki “Ve herbir umûr(işleri) ve eşgalinde (meşguliyyetlerinde) mürşidinden istîzan eyleye(izin isteye) zira izn-i mürşitte bereket hasıldır.” kavli mucebince, biz de Efendi Hazretlerimizden izin almadan bir işe kalkışmıyor idik. Yurt içinde ve yurt dışındaki bazı muteber ehli sünnet ulemasının kıymetli ilimlerinden müslümanların istifade edebilmesine katkıda bulunmak, kendisinin (Efendi Hazretleri) mübarek nasihatlerinden ve aylık haberlerinden sevenlerini haberdar etmek maksadıyla bir mecmua (dergi) neşretmek istediğimizi Efendi Hazretlerimize arzettiğimizde; sürûr ve beşaşetle müsaade buyurdular. Bizler de kusur ve acziyetimizi itiraf ederek, noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarıyla muttasıf olan Allah-u Zülcelal hazretlerinin inayetini meşayih-i kiramın ve hususiyetle Efendi Hazretlerinin himmet ve bereketlerini umarak bu işe başladık.

 

   Yüce Mevlâ’dan bu çalışmamızda bizlere ihlas ve tevfikini ihsan ederek kabul buyurmasını niyaz eder, okurlarımızın tam bir istifadeyle istifade etmesini dileriz.

 

Yüzüm yoktur Sana ey Zât-ı Yezdân / Kerem kıl fazlına geldim budur şân
Bize Sen eyle Tevfik-i tâmmın ihsân / Dahi hüsn-ü hitam eyle Sen ihsân
Seni dâim göre göre gidelim / Cemâli bâ kemâle seyredelim

 

Muhammed KESKİN
cihanyamaneren